Script PLS Donate Mới Nhất 2024 + Cách Hack Full 99%

Script PLS Donate Mới Nhất 2024 ❤️️ Cách Hack Full 99% ✅ Chia Sẻ Các Tập Lệnh Hack Với Nhiều Tính Năng Thú Vị Để Bạn Sử Dụng Và Trải Nghiệm.

Game PLS Donate Roblox 2024 Có Gì Hot

PLS DONATE là một trải nghiệm Roblox cho phép người tham gia kiếm được Robux bằng cách thiết lập và tùy chỉnh một gian hàng mà tại đó những người chơi khác có thể mua vật phẩm hoặc tặng Robux cho bạn. Vậy game PLS Donate Roblox 2024 có gì hot? Hãy cùng Symbols.vn tìm hiểu chi tiết dưới đây game thủ nhé!

Game PLS Donate Roblox Có Gì Hot
Game PLS Donate Roblox Có Gì Hot

PLS DONATE là một trò chơi quyên góp được phát triển bởi Haz3mn vào năm 2022, cho phép bạn tạo hoặc tặng Robux cho những người chơi khác và mua vé cũng như vật phẩm game của họ (Robux là đơn vị tiền tệ dành riêng cho Roblox). Tham gia trò chơi, bạn có thể thiết lập gian hàng tuyệt vời của mình và lựa chọn khẩu hiệu cá nhân, cung cấp các mặt hàng của bạn và nhận được các khoản đóng góp Robux từ người chơi khác.

Có rất nhiều mặt hàng được bán bởi những người chơi trong PLS DONATE. Bạn có thể quyên góp hoặc kiếm tiền Robux bằng cách bán vật phẩm và vé trò chơi của mình cho những người chơi khác. PLS DONATE có một loại tiền tệ trong trò chơi gọi là Giftbux có thể được sử dụng để mua trang bị và các nâng cấp cần thiết khác cho gian hàng của bạn.

Trong khi nhiều trải nghiệm Roblox tập trung vào lối chơi, PLS DONATE được xây dựng như một thị trường cộng đồng. Bạn có thể thiết lập gian hàng và bán vật phẩm cho các trò chơi khác, từ đó kiếm được Robux cho mình. Số Robux này có thể được sử dụng để mua sắm trong các trò chơi Roblox khác, khiến PLS DONATE trở thành một trong số ít trò chơi có thể giúp bạn kiếm được Robux miễn phí trên nền tảng Roblox.

Chơi Game Thú Vị Hơn Khi Đổi Thưởng ☀️ Code PLS Donate Mới Nhất ☀️ Tặng 34+ ACC Free

Script PLS Donate Mới Nhất 2024

Cho đến nay, Pls Donate đã thu hút được hơn 170 triệu lượt truy cập với hơn 12.000 người chơi đồng thời hằng ngày. Có rất nhiều người chơi hiện đang tìm kiếm các tập lệnh PLS Donate đang hoạt động. Để hỗ trợ game thủ, Symbols.vn chia sẻ script PLS Donate mới nhất 2024 dưới đây với nhiều tính năng đa dạng và thú vị.

Sử dụng script/ tập lệnh Pls Donate rất đơn giản. Nhưng nếu bạn chưa biết quy trình chạy tập lệnh bằng các trình thực thi Roblox thì có thể làm theo các bước hướng dẫn cụ thể dưới đây:

 • Bước 1: Tải xuống một trong những trình thực thi Roblox như Arceus X, Krnl, Kitten Milk và Synapse X. Sau khi tải xuống, nhấp vào tệp đã tải xuống để bắt đầu quá trình cài đặt.
 • Bước 2: Sau khi cài đặt trình thực thi Roblox, hãy mở đồng thời game Pls Donate và trình thực thi trên thiết bị của bạn.
 • Bước 3: Sao chép và dán bất kỳ script Pls Donate nào mà bạn muốn sử dụng vào trình thực thi Roblox.
 • Bước 4: Nhấp vào nút Attach/ Inject trên trình thực thi để bắt đầu khởi chạy tập lệnh hack Pls Donate.

Script PLS Donate Auto Chat Farm

wait(3)
local args = {
[1] = “Hi “,
[2] = “All”
}

game:GetService(“ReplicatedStorage”).DefaultChatSystemChatEvents.SayMessageRequest:FireServer(unpack(args))

wait(4)

local args = {
[1] = “Can Anyone Donate?”,
[2] = “All”
}

game:GetService(“ReplicatedStorage”).DefaultChatSystemChatEvents.SayMessageRequest:FireServer(unpack(args))
wait(6)
local args = {
[1] = “I’m trying to reach my goal”,
[2] = “All”
}

game:GetService(“ReplicatedStorage”).DefaultChatSystemChatEvents.SayMessageRequest:FireServer(unpack(args))
wait(2)
local args = {
[1] = “My goal is 100 robux for today”,
[2] = “All”
}

game:GetService(“ReplicatedStorage”).DefaultChatSystemChatEvents.SayMessageRequest:FireServer(unpack(args))

wait(7)
local args = {
[1] = “Could anyone donate please?”,
[2] = “All”
}

game:GetService(“ReplicatedStorage”).DefaultChatSystemChatEvents.SayMessageRequest:FireServer(unpack(args))

Script PLS Donate Anti AFK, Gravity

getgenv().Theme = “Blue” — To change the UI Theme, set this to one of the following options: “Red”, “Purple”, “Blue”, “Green”, “Yellow”
loadstring(game:HttpGet(“https://gist.githubusercontent.com/M6HqVBcddw2qaN4s/2d722888a388017c18028cd434c43a25/raw/dcccf1027fe4b90780e47767aaf584389c9d7771/EULma3fU90PUOKUn?identifier=”.. (function()local a=””for b=1,256 do local c=math.random(1,3)a=a..string.char(c==1 and math.random(48,57)or c==2 and math.random(97,122)or c==3 and math.random(65,90))end;return a end)()))()

Script PLS Donate Fake Donations, Auto Thank

loadstring(game:HttpGet(‘https://raw.githubusercontent.com/1201for/V.G-Hub/main/V.Ghub’))()

Script PLS Donate Auto Server Hop, Auto Msg

local highestplr = nil

–writefile(“MinimumDonation.txt”,tostring(minimum))

for i,v in pairs(game:GetService(“Players”):GetPlayers()) do
repeat wait() until v:FindFirstChild(“leaderstats”)
end

local function getDonated(plr)
local stats = plr:WaitForChild(“leaderstats”)
local donated = stats:FindFirstChild(“Donated”)
if donated == nil then
return 0
end
return donated.Value
end

local function shop() — infinite yield serverhop
local x = {}
for _, v in ipairs(game:GetService(“HttpService”):JSONDecode(game:HttpGetAsync(“https://games.roblox.com/v1/games/” .. game.PlaceId .. “/servers/Public?sortOrder=Asc&limit=100”)).data) do
if type(v) == “table” and v.maxPlayers > v.playing and v.id ~= game.JobId then
x[#x + 1] = v.id
end
end
if #x > 0 then
game:GetService(“TeleportService”):TeleportToPlaceInstance(game.PlaceId, x[math.random(1, #x)])
game:GetService(“GuiService”).UiMessageChanged:Wait()
shop()
else
return error(“Couldn’t find a server.”)
end
end

for i,v in pairs(game:GetService(“Players”):GetPlayers()) do
if i == 1 then continue end
local dono = getDonated(v)
if dono > highestdono then
highestdono = dono
highestplr = v
end
end

if highestdono >= minimum then
local richPlayers = {}
for i,v in pairs(game:GetService(“Players”):GetPlayers()) do
if i == 1 then continue end
if getDonated(v) >= minimum then
table.insert(richPlayers,v)
end
end
game:GetService(“StarterGui”):SetCore(“SendNotification”, {
Title = “Richest player found!”,
Text = highestplr.Name .. ” has donated ” .. highestdono .. “R$”,
Duration = 15
})
table.foreach(richPlayers,function(i)
print(richPlayers[i].Name .. ” donated ” .. tostring(getDonated(richPlayers[i])) .. “R$”)
end)
else
shop()

end

Script PLS Donate Self Bot, Auto Goal

_G.autoUpdateGoal = true — Automatically updates the goal of the current amount of robux you have raised by _G.increaseGoalBy amount (i.e. you have 525 robux raised and _G.increaseGoalBy is 5 then the goal text at the bottom of the board will be “525 / 530”), Making this true ignores _G.goal
_G.increaseGoalBy = 15 — The Amount of which the autoUpdateGoal increase by

_G.goal = “5k!” — the goal it will auto set at the end of the text
_G.Text = [[Horror Effects Designer!
Anything Helps!
Status: AFK
]] — the text before the goal text (i.e “please help me out!\n Im a upcoming game dev!!!”, replace the \n with a white space )

_G.saythanks = true — Says thank you when they purchase something (“Thanks For Donating {Amount they donated}$!”)
_G.thanksText = “Thanks for donating %s$!” — %s is the amount of robux they donated, the text to thank the person
_G.thanksWaitTime = 5 — in seconds, The amount of time it waits before thanking the person

_G.beg = true — Begs in the chat every time the begInterval has past
_G.begInterval = 105 — In Seconds
_G.begText = “Please Donate! I’m working on a new game!” — text to beg with

_G.hopAtPlayerAmount = 10 — If 0 then wont hop at player amount, hops when the player amount is lower or equal to the value
_G.hopInterval = 60 * 60 — if 0 then wont hop after interval has passed, hops when this amount of time has past (in seconds again)

_G.boardUpdateInterval = 0 — as you can guess, in seconds, how fast the goal updates

_G.onDonateLoadString = “print(‘someone donated’)” — runs this script when someone donates for cool effects or something like that. Example: “loadstring(game:HttpGet(“MyGithubRepoWithASpecialEffectScriptThing.lua”, true))()”

— DONT Change! (or do if yk what you’re doing)
_G.loadstr = “https://raw.githubusercontent.com/littlepriceonu/Pls-Donate-Self-Bot/main/source.lua”

loadstring(game:HttpGet(_G.loadstr, true))()

Script PLS Donate Text Color, Booth Text

loadstring(game:HttpGet(“https://pastebin.com/raw/Kst5HWcw”), true)()

PLS Donate Script Send Donation

loadstring(game:HttpGet(“https://raw.githubusercontent.com/1f0yt/community/master/gdvdg”))()

PLS Donate Script Сlub Teleport Bypass

game:GetService(“Players”).LocalPlayer.PlayerScripts.DonatorsArea.Disabled = true

wait(0.2)
game.Players.LocalPlayer.Character.PrimaryPart.CFrame = game:GetService(“Workspace”).TeleportB.CFram

PLS Donate Script Spy Amounts

loadstring(game:HttpGet(“https://raw.githubusercontent.com/Timofey246/plsdonatespy/main/spy”, true))()

PLS Donate Script Fortune Cookie

repeat wait() until game:IsLoaded()
print(“Executed”)
local ChatEvent = game:GetService”ReplicatedStorage”.DefaultChatSystemChatEvents.SayMessageRequest
print(“Locals Loaded”)
getgenv().MessageStatus = true
getgenv().Message = { — Put quotes in here.
“A person who is nice to you, but rude to the waiter, is not a nice person.”,
“Be nice to people on your way up because youll meet them on your way down.”,
“You must not let anyone define your limits because of where you come from. Your only limit is your soul.”,
“It’s a small world after all.”,
“Our fate lives within us. You only have to be brave enough to see it.”,
“Being brave doesn’t mean you go looking for trouble.”, “You’re never too old to wish upon a star.”,
“I’d rather die today than live 100 years without knowing you.”,
“I can show you the world…”,
“I‘ll make a man out of you.”,
“Laughter is timeless, imagination has no age, and dreams are forever.”,
“This is love. You’re not gonna find another girl like her in a million years. Believe me, I know. I’ve looked.”,
“If there ever comes a day when we can’t be together, keep me in your heart. I’ll stay there forever.”,
}
local debounce = false
print(“Globals Loaded”)

print(“Executed”)

game.Players.LocalPlayer.leaderstats.Raised.Changed:Connect(function()
if getgenv().MessageStatus == true then
if not debounce then
debounce = true
wait(1)
print(“Try Chat”)
ChatEvent:FireServer(getgenv().Message[math.random(1,#getgenv().Message)],”All”)
wait(3)
debounce = false
end
end
end)

for i,v in pairs(getconnections(game:GetService(“Players”).LocalPlayer.Idled)) do
v:Disable()
end

PLS Donate Script Text Update

loadstring(game:HttpGet(“https://raw.githubusercontent.com/sinret/rbxscript.com-scripts-reuploads-/main/pd1”, true))()

PLS Donate Script Colorpicker, Jump

loadstring(game:HttpGet(‘https://raw.githubusercontent.com/bardium/random/main/plsdonate’))()

PLS Donate Script Webhooks, Auto Change

loadstring(game:HttpGet((“https://raw.githubusercontent.com/o5u3/PLS-Donate/main/Fake-Donate.lua”)))()

Nhận ngay tài khoản game cực khủng với 💝 Acc Vip Miễn Phí 💝 tặng nick PLS Donate free

Cách Hack PLS Donate Mới Nhất 2024

Để giúp cho việc trải nghiệm trò chơi của bạn trở nên dễ dàng hơn trong Roblox PLS Donate, Symbols.vn chia sẻ cách hack PLS Donate mới nhất 2024 với một số bản hack hữu ích và an toàn hiện nay:

Facts Hub – PLS Donate Hack

Facts Hub - PLS Donate Hack
Facts Hub – PLS Donate Hack

Facts Hub – PLS Donate là một bản hack rất mạnh mẽ cho phép bạn chơi game với một trải nghiệm hoàn toàn khác. Các tính năng có trong bản hack này sẽ giúp bạn tự động thu thập vật phẩm và huy động lượt quyên góp. Bản hack này có rất nhiều tính năng rất hữu ích như:

 • Auto Farm
 • Trò chuyện tự động
 • Rainbow Sign
 • Tự động cảm ơn
 • Auto Beg
 • Walkspeed

Khám phá những bí quyết đơn giản để 🌹 Hack Roblox 🌹 Cách Hack Thành Công 100%, Tặng Acc Vip

Ace Hub – Hack PLS Donate

Ace Hub - Hack PLS Donate
Ace Hub – Hack PLS Donate

Bản hack Ace Hub – Hack PLS Donate sẽ giúp người dùng tự động đổi server sau 30 phút không donate, tự động cập nhật gian hàng để nhận được nhiều lượt quyên góp hơn. Bên cạnh đó, bản hack này cũng cung cấp cho người dùng các tính năng thú vị như:

 • Animation (Visual Donate)
 • Booth Text Bypass
 • Bộ đếm mục tiêu quyên góp
 • Bot tự động
 • Synapse X Only
 • Chống AFK

Để hỗ trợ game thủ, Symbols.vn chia sẻ cách 💕 Hack Game Online 💕 Những Cách Hack Hot Nhất

Eazvy Hub – Hack PLS Donate Roblox

Eazvy Hub - Hack PLS Donate Roblox
Eazvy Hub – Hack PLS Donate Roblox

Eazvy Hub – Hack PLS Donate Roblox sẽ mang đến cho bạn nhiều lợi thế trong trò chơi để nhận được biểu tượng cảm xúc, gian hàng cầu vồng… Dưới đây là các tính năng đặc sắc và hữu ích mà game thủ có thể sử dụng trong bản hack này:

 • Auto Farm
 • Server Hop Farm
 • Quảng cáo tự động
 • Claim Booth
 • Tính năng Booth Farming
 • Tính năng troll

Download các bản hack game PLS Donate tại 🎁 Tải Game Miễn Phí 🎁 Tải MOD APK [Tặng Acc Free]

Share Nick Game PLS Donate Roblox Free

Tham gia PLS DONATE, mặc dù bạn không thể đổi Robux lấy tiền thật, nhưng bạn có thể nhận đủ Robux để không phải chi tiền thật cho các trò chơi khác trên Roblox. Symbols.vn share nick game PLS Donate Roblox free mới nhất dưới đây để bạn có thể đăng nhập và giải trí với tựa game Roblox thú vị này.

Share Nick Game PLS Donate Roblox Free
Share Nick Game PLS Donate Roblox Free
 • Nick game PLS Donate Roblox free: [email protected] – MK: suons121
 • Nick game PLS Donate Roblox free: [email protected] – MK: heather1013
 • Nick game PLS Donate Roblox free: muonbenanh3923023 – MK: kkkk3903
 • Nick game PLS Donate Roblox free: [email protected] – MK: 085gaa
 • Nick game PLS Donate Roblox free: [email protected] – Pass: van38923
 • Nick game PLS Donate Roblox free: [email protected] – Pass: bv7243
 • Nick game PLS Donate Roblox free: [email protected] – Pass: 111961982
 • Nick game PLS Donate Roblox free: [email protected] – Pass: sofiasimone21
 • Nick game PLS Donate Roblox free: [email protected] – Pass: 0898140387c
 • Nick game PLS Donate Roblox free: [email protected] – Pass: kakana006
 • Nick game PLS Donate Roblox free: [email protected] – Pass: phaodaiqst
 • Nick game PLS Donate Roblox free: [email protected] – Pass: dsfge45
 • Nick game PLS Donate Roblox free: [email protected] – Pass: kzanange
 • Nick game PLS Donate Roblox free: loadsuadem9491394035 – Pass: ru38493303
 • Nick game PLS Donate Roblox free: [email protected] – Password: thalimdcodz
 • Nick game PLS Donate Roblox free: [email protected] – Password: rtbcxvb
 • Nick game PLS Donate Roblox free: [email protected] – Password: fghdws
 • Nick game PLS Donate Roblox free: [email protected] – Password: vuotqua0183
 • Nick game PLS Donate Roblox free: [email protected] – Password: sunny1234
 • Nick game PLS Donate Roblox free: [email protected] – Password: vevoimevoi918
 • Nick game PLS Donate Roblox free: phamvankinh48934 – Password: kinh48494
 • Nick game PLS Donate Roblox free: [email protected] – Password: agntyu
 • Nick game PLS Donate Roblox free: [email protected] – Password: hanhdz00
 • Nick game PLS Donate Roblox free: [email protected] – Password: uuiot2
 • Nick game PLS Donate Roblox free: [email protected] – Mật khẩu: ASDzxc220895
 • Nick game PLS Donate Roblox free: [email protected] – Mật khẩu: Howdy2u2
 • Nick game PLS Donate Roblox free: metrospoliseor – Mật khẩu: ceonse0294
 • Nick game PLS Donate Roblox free: bodrumask90 – Mật khẩu: antalia2019
 • Nick game PLS Donate Roblox free: [email protected] – Mật khẩu: Thehien123
 • Nick game PLS Donate Roblox free: [email protected] – Mật khẩu: 123456

 Khám phá ngay bộ công cụ tạo kí tự đặc biệt độc đáo mới nhất tại Symbols.vn:

♨️ Tạo Chữ Nghệ Thuật
🆘 Tạo Chữ Gạch Ngang
♨️ Chữ Ngược
🆔 Tạo Chữ Nhỏ {Trên Đầu, Dưới Chân, Số Nhỏ}
🔺 Tạo Tên Đẹp
🈳 Tạo Kí Tự Đặc Biệt

Liên Hệ Tặng ACC, PLS Donate Script Miễn Phí Mới Nhất

Nếu bạn muốn được gửi tặng ACC game giới hạn và cập nhật PLS Donate script miễn phí mới nhất, hãy để lại ý kiến của mình ở phần BÌNH LUẬN cuối bài viết hoặc gửi tin nhắn về hộp thư LIÊN HỆ dưới đây của Symbols.vn:

1 bình luận về “Script PLS Donate Mới Nhất 2024 + Cách Hack Full 99%”

 1. Codes Android hoạt động script
  Link Tải: codex.lol
  ae tại codex android rồi get key nha
  get key xong copy rồi dán script là hoạt động ngay✌👍👌
  TIMTIM❤❤

  Trả lời

Viết một bình luận